Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/782.htm
Title: HANDBOEK LOKATIEBELEID, EEN HANDREIKING VOOR GEMEENTEN
Publisher: VVG
Publishing_Date: 1993
Publication_Place (nl): DEN HAAG
ISBN: 90-322-7606-9
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Déplacements Maison- école- travail- navetteurs- choix du lieu d'habitation - choix de la localisation de l'entreprise- télétravail circulation politique/Communal
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Woon- school- werkverkeer- Bedrijfsvervoer- Forensenverkeer- Woonplaatskeuze- Bedrijfslokatiekeuze- Telewerken Verkeersbeleid/Gemeentelijk Verkeersbeleid/Buitenland
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers