Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/570.htm
Title: BEDRIJFSVERVOERPLAN MECHELEN-NOORD, SAMENVATTENDE NOTA
Publisher: TRITEL i.o.v. DE LIJN
Publishing_Date: 1993
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Management du transport mobilité/Sous-thème mobilité/Déplacements Maison- école- travail- navetteurs- choix du lieu d'habitation - choix de la localisation
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Vervoersmanagement Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Woon- school- werkverkeer- Bedrijfsvervoer- Forensenverkeer- Woonplaatskeuze- Bedrijfslokatiekeuze- Telewerken
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers