Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/438.htm
Title: STREEKVERVOER KEMPEN, AANPASSINGEN V/H OV A/D VEREISTEN V/E MODERN VERVOERSBELEID
Author: DE JONG, R. VERBRUGGE, H.
Publisher: IOK
Publishing_Date: 1980
Publication_Place (nl): GEEL
Keywords (fr): Mobilité/Moyens de transports classiques/Transport public, général
Keywords (nl): Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Openbaar Vervoer, Algemeen
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers