Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/426.htm
Title: CONCEPT-VERVOERPLAN DE HOEF, INSCHATTING V/D LEVENSVATBAARHEID V.E.VERVOERPLAN
Author: DENEEF, H.
Series_Information: EINDWERK
Series_Information: 230MO
Publisher: NHTV TC&O
Publishing_Date: 1992
Publication_Place (nl): TILBURG
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Déplacements Maison- école- travail- navetteurs- choix du lieu d'habitation - choix de la localisation de l'entreprise- télétravail
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Woon- school- werkverkeer- Bedrijfsvervoer- Forensenverkeer- Woonplaatskeuze- Bedrijfslokatiekeuze- Telewerken
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers