Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/386.htm
Title: ARBEITSWEGE NEU ORGANISIEREN - MOBIBITčTSMANAGEMENT IM BETRIEB
Author: FAVRY, E. RAUH, W.
Series_Information: VCO-SCHRIFTENREIHE, WISSENSCHAFT & VERKEHR, 1/1997
Series_Information: 233MO
Publisher: VCO
Publishing_Date: 1997
Publication_Place (nl): WENEN
ISBN: 3-901204-11-3
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Management du transport mobilité/Sous-thème mobilité/Déplacements Maison- école- travail- navetteurs- choix du lieu d'habitation - choix de la localisation
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Vervoersmanagement Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Woon- school- werkverkeer- Bedrijfsvervoer- Forensenverkeer- Woonplaatskeuze- Bedrijfslokatiekeuze- Telewerken
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers