Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/382.htm
Title: OFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR, CURSUS
Author: FIEDLER, J.
Series_Information: TEIL 1
Series_Information: 214MO
Publisher: UNIV-GESAMTHOCHSCHULE
Publishing_Date: 1982
Publication_Place (nl): WUPPERTAL
Keywords (fr): Mobilité/Moyens de transports classiques/Transport public, général
Keywords (nl): Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Openbaar Vervoer, Algemeen
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers