Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/308.htm
Title: VERKEHRSENTWICKLUNGSPLAN F–R DEN GROSSRAUM W–RZBURG, ZUSAMMENFASSENDER ERGEBNISBERICHT
Author: KIRCHHOF, P. KRASSER, G. D–RR, P.L÷NHARD, K. SCHMID, C. KIESLICH, W.
Series_Information: UNTERSUCHUNGSBERICHT
Series_Information: 013VK-MOD
Publisher: TECHNISCHE UNIVERSITüT MUNCHEN LEHRSTUHL F–R VERKEHRS- UND STADTPLANNUNG
Publishing_Date: 1995
Publication_Place (nl): MUNCHEN
Keywords (fr): Circulation/Modèles de circulation- plans de mobilité mobilité/Moyens de transports classiques/Transport public, général
Keywords (nl): Verkeer/Verkeersmodellen- Mobiliteitsplannen Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Openbaar Vervoer, Algemeen
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers