Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/305.htm
Title: NAAR EEN DUURZAAM VEILIG WEGVERKEER, NATIONALE VERKEERSVEILIGHEIDSVERKENNING VOOR 1990/2010
Author: KOORNSTRA, M.J. e.a. (RED.)
Publisher: SWOV
Publishing_Date: 1992
Publication_Place (nl): LEIDSCHENDAM
ISBN: 90-801008-1-1
Keywords (fr): Circulation sécurité- qualité de vie.général mobilité- général
Keywords (nl): Verkeersveiligheid- leefbaarheid.Algemeen Mobiliteit- Algemeen
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers