Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/133.htm
Title: NOTA FIETS: VOORBEREIDENDE NOTA TOT EEN FIETSCAMPAGNE, 8 SPEERPUNTEN NAAR EEN REEEL FIETSBELEID
Author: VAN DAMME, J. e.a.
Series_Information: FIETSNOTA KBS
Series_Information: 212MO
Publisher: LV i.o.v. KBS
Publishing_Date: 1993
Publication_Place (nl): LEUVEN
Keywords (fr): Mobilité/Moyens de transports classiques/Vélo utilisateur/Véloer/Mesures pour vélos circulation loi/Vélo loi- vol de vélo
Keywords (nl): Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Fiets Weggebruiker/Fietser/Voorzieningen voor fietsers Verkeerswetgeving/Fietswetgeving- Fietsdiefstal
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers