Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/1227.htm
Title: UNTERSUCHUNG DES ZUSAMMENHANGES VON VERKEHRS- UND WANDERUNGSMOBILITAT
Series_Information: FORSCHUNGSAUFTRAG 43/89
Series_Information: 232MO
Publisher: VEREINIGUNG DER SCHWEIZERISCHE VERKEHRSINGENIEURE SVI
Publishing_Date: 1993
Publication_Place (nl): ZURICH
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Choix du mode de transport- choix du mode de déplacement mobilité/Sous-thème mobilité/Déplacements Maison- école- travail- navetteurs- choix du lieu
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Vervoerswijzekeuze- Verplaatsingswijzekeuze Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Woon- school- werkverkeer- Bedrijfsvervoer- Forensenverkeer- Woonplaatskeuze- Bedrijfslokatiekeuze- Telewerken
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers