Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/1177.htm
Title: FREE, CITY BIKE-AN EXPERIMENT IN COPENHAGEN (THE)
Series_Information: IN DOCUMENTATIEBUNDEL: COPENHAGEN
Series_Information: 243MO
Publisher:
Publishing_Date: 1995
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Mobilité en zone urbaine mobilité/Moyens de transports classiques/Vélo mobilité/Sous-thème mobilité/Parquer & mobilité
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Mobiliteit in stedelijke gebieden Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Fiets Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Parkeren & mobiliteit
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers