Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/1166.htm
Title: TELEWERK 2
Publisher: VKW-LEUVEN
Publishing_Date: 1993
Publication_Place (nl): LEUVEN
ISBN: D/1993/5951/1
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Déplacements Maison- école- travail- navetteurs- choix du lieu d'habitation - choix de la localisation de l'entreprise- télétravail
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Woon- school- werkverkeer- Bedrijfsvervoer- Forensenverkeer- Woonplaatskeuze- Bedrijfslokatiekeuze- Telewerken
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers