Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/1086.htm
Title: RANDSTADRAIL. DE SPRONG NAAR HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER, BELEIDSRAPPORT VERKENNINGSSTUDIE
Series_Information: PROJECT RANDSTADRAIL
Series_Information: 215MO
Publisher: STURINGSORGANISATIE RANDSTADRAIL i.s.m. MV&W RWS PROV. ZUID-HOLLAND STADSREGIO ROTTERDAM STADSGEWEST HAAGLANDEN
Publishing_Date: 1996
Publication_Place (nl): DEN HAAG/ROTTERDAM
Keywords (fr): Mobilité/Moyens de transports classiques/Train mobilité/Sous-thème mobilité/Transport régional
Keywords (nl): Mobiliteit/Klassieke vervoermiddelen/Trein Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Vervoerregio
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers