Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/3307.htm
Title fr: Office Regulateur de la Navigation Intérieure (Administration Centrale)
Title nl: Dienst voor regeling der binnenvaart (hoofdbestuur)
Acronym: D.R.B./O.R.N.I.
Address: Frankrijklei 8/3
Postal_Code: 2000
City: Antwerpen
Country: Belgium
Tel: 03/234.23.55
Fax: 03/232.92.11
URL: http://www.binnenvaart.be/
E-mail: pbv@binnenvaart.be
Object_Type nl: Openbare instellingen (Parastaten)
Object_Type fr: Etablissement publics (parastatal)
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers